ส่งหัวข้อ "แนะหลักปฏิบัติ 10 ข้อ ดูแลสุขภาพ และจัดการบ้านเรือน หลังน้ำลด" ถึงเพื่อน