ส่งหัวข้อ "พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2552" ถึงเพื่อน