ส่งหัวข้อ "ขั้นตอนการ Unlock HTC โดยการใช้ LGE Tool (FREE!!!) โดย GSM-UNLOCKTH" ถึงเพื่อน