ส่งหัวข้อ "TDRI แนะ รบ.เร่งทำแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำระยะยาว" ถึงเพื่อน